GDPR

AB Uppsala Gymnasieboende

Din trygghet är viktig för oss Oavsett om du är elev, vårdnadshavare eller medarbetare vill vi på AB Uppsala Gymnasieboende (nedan kallat UGB) att du ska känna dig trygg med att UGB hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Här berättar UGB om vilka personuppgifter UGB behandlar, varför UGB gör det och vad UGB gör för att skydda dem. UGB respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som UGB behandlar. Alla uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och dataskydd. Om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad UGB gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har. Lagens sex grundprinciper Dataskyddsförordningen har sex grundprinciper. De är: Laglighet – uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Ändamålsbegränsning – uppgifterna får bara samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. De får inte heller behandlas för något som inte är förenligt med dessa ändamål Uppgiftsminimering – uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och man ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet. Korrekthet – uppgifterna ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Lagringsminimering – uppgifterna får inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Integritet och konfidentialitet – uppgifterna får bara behandlas om de kan skyddas på ett lämpligt sätt. Personuppgiftsbiträde Ett viktigt krav i den nya lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i lagen. Det gäller oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en samarbetspartner. Därför tecknar UGB personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter åt oss.

Elev

Här kan du se vilka typer av personuppgifter som UGB hanterar, för vilka ändamål UGB behandlar dem, vilken rättslig grund UGB har för behandlingen och hur länge UGB behöver spara olika personuppgifter. Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor, kontakta johannes@uppsalagymnasieboende.se Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen För att säkerställa att du får ett boende av hög kvalitet behöver UGB hantera dina personuppgifter. UGB behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress. Beskrivning av personuppgifter och varför UGB lagrar dessa För elever boende hos oss behandlar UGB 13 olika typer av personuppgifter: Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Namn, Personnummer, Telefonnummer, Access rättigheter (användarnamn/lösenord till besiktningsbokning via hemsidan), Klagomålsärenden, Disciplinära åtgärder, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Ersättning, Fakturering.   Källan UGB fick dina personuppgifter från Dina personuppgifter erhålls från 5 olika källor, samma personuppgiftstyp kan visas flera gånger.

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Adress, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Gymnasieskola, Inriktning, Årskurs, Mailadress, Bank och kontouppgifter. Uppgifter lämnade av vårdnadshavare och eller av elev
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord till bokning av besiktning), Disciplinära åtgärder, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Fakturering, Ekonomiska frågor. Genererat internt

   Dina personuppgifter behandlas för 9 olika ändamål med 4 rättsliga grunder

Typer av personuppgifter Rättslig grund Ändamål
Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass, inriktning), Namn, Personnummer, Vistelsetid, Telefonnummer, Närvaro. Avtal Administration UGB
Adress, E-postadress, Namn, Personnummer, Vistelsetid Avtal Ekonomi/fakturering
Kön, Skola, Årskurs, Idrott Allmänt intresse Boendemiljö
Skola Allmänt intresse Statistik
Namn, Personnummer, Närvaro skola Intresseavvägning Ordning och säkerhet
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord till besiktningsbokning via hemsidan) Intresseavvägning Administration UGB
Orosanmälningar till socialtjänst Rättslig skyldighet Elevens säkerhet

Personuppgiftsbiträden som UGB använder för att behandla dina personuppgifter Dina personuppgifter behandlas av 3 olika utomstående företag på uppdrag av oss

  1. AGU Consult AB
  2. MFIN AB
  3. Rikshem AB

Dina personuppgifter delas med 4 olika utomstående organisationer

  1. Elevens gymnasieskola, främst kurator men i vissa fall annan personal som innehar sekretess.
  2. Socialtjänsten.
  3. Kommunala gymnasieantagningar.

Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer. Mina rättigheter Som elev har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför UGB behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter UGB samlar in. UGB kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Det finns dock ett antal personuppgifter som UGB behöver behandla så länge som du är elev hos oss. UGB behöver dem för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Inga personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Vissa uppgifter måste UGB spara för att uppfylla lagar och avtal även efter att du slutat, t ex för bokföring. Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har även rätt att klaga på hur UGB hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter UGB behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig i sådana fall till johannes@uppsalagymnasieboende.se   Vårdnadshavare Här kan du se vilka typer av personuppgifter UGB hanterar, för vilka ändamål UGB behandlar dem, vilken rättslig grund UGB har för behandlingen och hur länge vi behöver spara personuppgiften. Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor kontakta, johannes@uppsalagymnasieboende.se Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen För att säkerställa att ditt barn får ett boende av hög kvalitet behöver UGB hantera dina personuppgifter. UGB behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress för att kunna ha kontakt med dig och för att säkerställa att du får adekvat information om ditt barns boende. Kategorier av personuppgifter För vårdnadshavare behandlar UGB 10 olika typer av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, barn och klasstillhörighet, vistelsetid, medgivande om e-faktura, accessrättigheter (användarnamn/lösenord för bokning av besiktningstider via hemsidan), orosanmälan till socialtjänst.

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, medgivande om e-faktura. Uppgifter lämnade av vårdnadshavare/elev
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord för bokning av besiktningstider via hemsidan). Orosanmälningar till socialtjänst. Genererat internt
  • Personuppgiftsbiträden som UGB använder för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av 2 utomstående företag på uppdrag av oss

  1. AGU Consult AB
  2. MFIN AB

Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer.   Mina rättigheter Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför UGB behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter UGB samlar in. UGB kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har även rätt att klaga på hur UGB hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter UGB behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig till johannes@uppsalagymnasieboende.se